Regulamin

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując powyższych czynności Klient potwierdza ,iż akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
~1~
Pomieszczenia mieszkalne w Pensjonacie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy się o godz. 10,00 dnia następnego.
~2~
Z pokoju  można korzystać po dopełnieniu, w recepcji, formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt.
~3~
Rezerwacja pokoju dokonywana jest w następujący sposób: 
a. po złożeniu oferty przez Klienta Pensjonat dokonuje wstępnej rezerwacji , którą potwierdza dokumentem przesyłanym Klientowi za pośrednictwem faxu lub e-maila, w dokumencie tym określony jest czas pobytu oraz kwota opłaty za cały pobyt,
b. w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Pensjonat wstępnej rezerwacji Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji (ok. 30% opłaty za pobyt),
c. za skrócenie przez Gościa pobytu zakupionego w pakiecie właściciel nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
~4~
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Pensjonatu powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin pobytu w Pensjonacie. Pensjonat może nie uwzględnić zamówienia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc, oraz naruszenia przez Gościa niniejszego regulaminu.
~5~
Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pensjonatu, wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu lub innych Gości, albo na osobie Gości, pracowników Pensjonatu czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Pensjonatu.
~6~
Gość Pensjonatu nie ma prawa przekazać zwalnianego pokoju innym osobom bez zgłoszenia tego pracownikowi recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
~7~
Osoby odwiedzające Gościa mogą przebywać na terenie Pensjonatu do godz. 22.00, wyłącznie w towarzystwie Gościa. Odwiedziny powinny być zgłoszone w recepcji. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za osobę odwiedzającą.
~8~
Przy każdorazowym opuszczaniu Pensjonatu Gość obowiązany jest pozostawić klucze do pokoju w recepcji.
~9~
Gość Pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń Pensjonatu, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa.
~10~
Gość Pensjonatu ma prawo do zamieszkiwania w pokoju mieszkalnym z psem, kotem, za dodatkową opłatą.
~11~
Wszelkie nieprawidłowości, dostrzeżone uszkodzenia Gość winien natychmiast zgłosić w recepcji.
~12~
Parking na terenie Pensjonatu jest niestrzeżony, monitorowany, bezpłatny. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa Pensjonatu.
~13~
Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju mieszkalnym, po opuszczeniu Pensjonatu, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany przez Niego adres.
~14~

Chodzenie w butach narciarskich po Pensjonacie jest zabronione, za wyjątkiem holu.

~15~
Sprzęt sportowy jak narty, rowery inne należy przechowywać w miejscu wskazanym przez obsługę Pensjonatu.